Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXII. évf. 1. szám

Korábbi számok »
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. 

a.) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ)

b.) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény

c.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény

d.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény

 

2.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

3.) Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről. 

 

4.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

a.) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.14.) rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

b. Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII.15.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről

c. Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.28.) rendelete a település köztisztaságának fenntartásáról

 

5.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. 

a. kereskedelmi tevékenység működési engedélyek

b. bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartása 

c. szálláshelyek nyilvántartása

d. telepengedély nyilvántartás

                                             

6.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kaidványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. 

 

7.) A testületi szerv döntései elkőszítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza. 

a.) Zsombó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ)

b.) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve

c.) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének üléseinek meghívói

d.) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének üléseinek jegyzőkönyvei

 

8.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. 

 

9.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

Elérhető a zsombo.hu Hírek fül alatt.

 

10.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

 

11.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

1. Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás- és belső kontrollrendszer (2019)

2.  Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi   kincstári ellenőrzésének utóellenőrzéséről (2020)

3. Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése – 105 intézmény (2021)

4. Önkormányzatok ellenőrzése- Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése (2021)

 

12.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény intézésnek részletes szabályait a Zsombói Polgármesteri Hivatal, Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a Zsombói Bóbita Bölcsőde és a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár közös közérdekű adatok megismerésének szabályzata tartalmazza.

Az igény előterjesztésére szolgáló kérelem nyomtatvány megtalálható a szabályzat mellékleteként.

 

13.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. ---> Ilyen nincs az önkormányzatnak. 

 

14.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai. 

       2023. évi közérdekű adatokkal kapcsolatos jelentés

15.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél. ---> Ilyen nincs az önkormányzatnak. 

 

16.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. ---> Ilyen nincs az önkormányzatnak. 

 

17.)  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.  ---> Ilyen nincs az önkormányzatnak. 

 

18.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.  ---> Ilyen nincs az önkormányzatnak. 

 

19.) A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata. ---> Ilyen nincs az önkormányzatnak. 

Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak