Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 9. szám

Korábbi számok »
Újszentiván 052/11 helyrajzi szám-ú ingatlan nyilvános pályázata
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete újbóli nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni az Újszentiván, külterület 052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephely megnevezésű 3093 m2 területű ingatlan 22285/100000 tulajdoni hányadát.

 Pályázati felhívás –

Önkormányzati ingatlan tulajdonrészének értékesítése

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.

 

Telefonszám: 62/595-551

 

E-mail: jegyzo@zsombo.hu

 

2. A pályázat célja:

 

Önkormányzati ingatlan tulajdonrészének értékesítése

 

3. A pályázat jellege:

 

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

 

Újszentiván, külterület 052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephely megnevezésű 3093 m2 területű ingatlan 22285/100000 tulajdoni hányada. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes, osztatlan közös tulajdon, 6 település tulajdonában van, az alábbi tulajdoni részesedéssel:

 

 • Tiszasziget Község Önkormányzata             12140/100000
 • Újszentiván Község Önkormányzata            11952/100000
 • Deszk Község Önkormányzat                       22285/100000
 • Kübekháza Községi Önkormányzat                9053/100000
 • Röszke Község Önkormányzat                     22285/100000
 • Zsombó Nagyközség Önkormányzata       22285/100000

 

A minimálisan 36.000.000,- forint (azaz Harminchat millió forint) teljes vételárú ingatlanból a Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 22285/100000 tulajdonrész induló ára 7 242 625 ,- Ft. Zsombó Nagyközség Önkormányzata az ingatlan értékesítés tekintetében mentes az ÁFA alól.

 

5. Pályázati feltételek:

 

 • Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:
 • a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt, vagy aláírás mintát benyújtani.
  • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.
  • nyilatkozni arról, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül.

 

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

 

Zsombói Polgármesteri Hivatal 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3. szám alatt.

 

 

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

 

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat az Újszentiván 052/11 helyrajzi szám alatt felvett, kivett telephelyingatlanrész megvételére”.

 

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

 

A pályázat nyertese a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevő lesz. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti az Önkormányzat. A vételár megfizetése kizárólag egy összegben, a szerződéskötéskor lehetséges.

 

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

 

- pályázó nevét, címét

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja –e a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkozni kell az ingatlan tulajdonrészért felkínált vételár nagyságáról, mely nem lehet alacsonyabb a jelen pályázati felhívás 4. pontjában rögzített induló árnál,

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

- nyilatkozat köztartozás mentességről,

- 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány, vagy aláírás minta benyújtása,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül.

 

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

 

2021. november 29. (hétfő) 12:00 óra(a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 

11. A nyilvános bontás ideje, helye:

 

2021. december 1. (szerda)9:00 óra a Zsombói Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.). A nyilvános bontás 3 tagú bizottság keretében történik.

 

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

 

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

13. A pályázati eljárásra vonatkozó további információ szerezhető:

 

dr. Sziromi Márta jegyzőnél a 62/595-551 telefonszámon.

 

14. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

 • A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.
  • Érvénytelen a pályázat, ha
  • a pályázatot benyújtó személye nem azonosítható,
  • az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
  • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
   • a pályázati felhívásban meghatározott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,
  • a pályázati anyag nem tartalmaz minden szükséges dokumentumot.
 • A pályázati kiírás a Zsombó Polgármesteri Hivatal (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.) hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján (www.zsombo.hu) kerül meghirdetésre.

15. Egyéb tájékoztatás:

A terület közművesítettsége részleges, mivel a vezetékes víz- és elektromos energiaellátás mellől hiányzik a vezetékes gázellátás és szennyvíz-elvezető csatornahálózat.

Tárgyi ingatlan területére a rendelkezésre álló közművek közül az elektromos energia 3 fázisban került bekötésre, a vízellátást a telephelyi hálózatról biztosítják. A szennyvízelvezetés szennyvíztározó műtárgyon keresztül, időszakos elszállítással megoldott.

 A hivatalos térképmásolaton az épület nem került feltüntetésre. A rendelkezésre álló, kapott információk szerint a felépítmény rendelkezik 2006. évben kiadott, jogerős építési engedéllyel, valamint az építmény befejezett alsó szintje rendelkezik használatbavételi engedéllyel azonban az erre vonatkozó dokumentumok nem állnak a tulajdonos Önkormányzatok rendelkezésére.

Szerkezeti ismertetés:

A telephely téglalap alakú, ÉK-DNy hossztengelyű, sík fekvésű, 2 közútra nyitott közbenső telekterülettel rendelkezik, melynek határai részben drótfonatú háló kerítéssel kerítettek, részben kerítetlenek. Területe kissé rendezetlen, elhanyagolt képet mutat, az épület előtt dilatált beton közlekedő felület található.

Az ingatlanon szabadonálló beépítési móddal, földszint+emeletes kivitelben létesült az iroda-műhely épület. A földszint garázs, műhely, kazánház és szociális traktusból tevődik össze. Az emeleti rész beépítetlen, a tervezett helyiségek (közlekedőből nyíló irattár, iroda és titkárság) nem készültek el.

Építés éve: 2008-;

Belmagasság: földszint: 3,12 m, emelet 2,65 m;

Alapozás: úsztatott beton sávalap;

Szigetelés: bitumenes lemez;

Főfalak: blokktégla felmenő falazat;

Lépcső: kétkarú, monolit vasbeton szerkezetű belső lépcső;

Födémszerkezet: monolit vb. síklemez födémek, a nagyobb alapterületű garázs fölött alulbordás, ferde kialakítású vasbeton födém;

Tetőszerkezet: feltehetően fém szerkezetű félnyeregtetők, Lindab lemezfedés;

Homlokzatképzés: hőszigetelt nemesvakolat;

Nyílászárók: hőszigetelő üvegezésű, műanyag tok- és szárnyszerkezetű ablakok és bejárati ajtó, műanyag belső ajtók, valamint hőszigetelt, szekcionált garázskapuk;

Burkolatok: funkciónak megfelelően simított beton és kerámialap;

Belső felületképzés: vakoltak, festettek, a vizes helyiségek oldalfalai ajtó magasságig csempézettek, az emelet vakolatlan;

Fűtés: a kazánházban elhelyezett szilárd tüzelésű kazánról üzemelő központi fűtés, radiátor hőleadókkal;

Melegvíz: a kazánra kapcsolt forróvíztároló puffertartály szolgáltatja.

Szemrevételezés alapján az épület tartószerkezetileg állékony, közepes műszaki állapotú, azonban több helyen függőleges és vízszintes irányú hajszálrepedések láthatók, valamint a kiépítetlen emelet egy részén olyan mértékű tetőbeázás tapasztalható, mely már a homlokzatokon is megjelent.

A tulajdonos Önkormányzat javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.

16. Jogfenntartó nyilatkozat:

 

A tulajdonos Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás során bármikor, indoklás nélkül a nyertes kihirdetéséig visszavonhatja. A tulajdonos Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is -saját döntése alapján indokolás nélkül- eredménytelennek (sikertelennek) nyilváníthatja, illetve -saját döntése alapján indokolás nélkül- jogosult a legmagasabb összegű ajánlatot tevővel történő szerződés megkötésének megtagadására. Ebben az esetben a tulajdonos Önkormányzatot semmilyen szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A tulajdonos Önkormányzattal szemben az ajánlattevők nem jogosultak semmilyen igényt -ideértve különösen, de nem kizárólag a jogorvoslatra, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó vagy egyéb megtérítési igényt- érvényesíteni a pályázat visszavonásával és/vagy eredménytelenné (sikertelenné) nyilvánításával, valamint a tulajdonos Önkormányzat általi szerződés megkötésének megtagadásával összefüggésben.

 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

 

 

Kapcsolódó dokumentumok
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak