Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó nagyközség valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével....

Zsombói Hírmondó
Hírmondó XXI. évf. 9. szám

Korábbi számok »
ÁLLÁSHIRDETÉS
Zsombó Nagyközség Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdésében, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján pályázatot hirdet a Zsombói József Attila Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére.

Munkakör megnevezése: igazgató

Az igazgatóa munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó szabályok alkalmazásával, határozott időtartamra szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor

A munkavégzés helye: aJózsef Attila Közösségi Ház és Könyvtár székhelye (6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.), valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek és egyéb helyszínek.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkaviszony időtartama: határozott idejű, 2024.07.01. napjától 2028.06.30. napjáig

A munkaviszony befejező időpontját követően a munkáltatói jogkör gyakorlója a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét nem biztosítja.

A munkáltató3 (három) hónap próbaidőt köt ki.

Javadalmazás: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény figyelembevételével, megegyezés szerint

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 • az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként irányítja, szervezi az intézmény szakmai munkáját, képviseli az intézményt;
 • felelős amuzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint az Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátásáért, az intézmény zavartalan, szakszerű, törvényes és hatékony működéséért;
 • felelős az intézmény éves munkatervének, egyben az önkormányzat éves programtervénekelkészítéséért, közzétételéért és az intézmény e terv szerinti működtetéséért;
 • felelős a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon megőrzéséért, felhasználásának szakszerűségéért és jogszerűségéért;
 • a fenntartóval, illetve a munkáltatóval történő egyeztetés alapján gondoskodik a munkavégzés tárgyi- és személyi feltételeiről;
 • munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény munkavállalói fölött, irányítja és ellenőrzi munkájukat;
 • ellátja a könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatokat;
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény állandó kulturális programjait;
 • eseti programokat, műsoresteket, kiállításokat szervez;
 • részt vesz Zsombó Nagyközség Önkormányzata közösségi rendezvényeinek és hagyományőrző programjainak szervezésében, lebonyolításában;
 • a nagyközségben működő kulturális csoportok programjait, fellépéseit szervezi, bonyolítja;
 • a programok dologi és tárgyi kiadásainak pénzügyeit bonyolítja;
 • szakköröket működtet, felügyeli működésüket;
 • az intézmény keretén belül működő klubok működését segíti;
 • figyelemmel kíséri a lakosság igényeit, azok alapján programokat szervez;
 • folyamatosan kutatja azokat a lehetőségeket, pályázatokat, melyek színesebbé tehetik a nagyközség lakosságának kulturális kiszolgálását;
 • munkája során kapcsolatot tart a helyi oktatási-nevelési és szociális intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal;
 • ellátja az önkormányzati lap (Zsombói Hírmondó) kiadásával és szerkesztésével kapcsolatos feladatokat;
 • közreműködik a Települési Értéktár Bizottság működtetésében;
 • működteti a Wesselényi és a Királyszéki iskolát, mint a közösségi élet színtereit;
 • aktívan részt vesz a Wesselényi Népfőiskola működtetésében, előadásainak, rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában.

 

 

Pályázati feltételek, képesítési előírások:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • büntetlen előélet,
 • nem állhat közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a Rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott szakképzettségi, szakképesítési feltételeknek való megfelelés, azaz:
  • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
  • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység

vagy a Rendelet 1. melléklet 5. pontjában meghatározott szakképzettségi, szakképesítési feltételeknek való megfelelés, azaz:

 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
 • nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség
 • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlat,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot bemutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • B kategóriás jogosítvány.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közművelődési intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 • kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • színházi szervezésben szerzett tapasztalat,
 • újság szerkesztésben szerzett tapasztalat,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság,
 • idegennyelv ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program,
 • a pályázati feltételekben meghatározott végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a munkakör betöltésétől számított 2 éven belül vállalja,
 • bérigény megjelölése,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részben vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának sikeressége esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal, legkorábban 2024. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 20. (beérkezés időpontja)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyuris Zsolt polgármester nyújt, a 62-595-550 telefonszámon. A pályázók itt kaphatják meg a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást és előre egyeztetett időpontban megismerhetik az intézményt.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak Zsombó Nagyközség Önkormányzata részére történő megküldésével (cím: 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.);
 • személyesen, zárt borítékban (Zsombói Polgármesteri Hivatal, 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: igazgatói pályázat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg, továbbá írásban véleményezi.
 • A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a soron következő ülésén, de legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázati kiírás visszavonásának, valamint a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 (hatvan) napon belül.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Zsombó Nagyközség honlapján (www.zsombo.hu) – 2024. február 19.
 • József Attila Közösségi Ház és Könyvtár honlapján (http://kultura.zsombo.hu) – 2024. február 19.
Videók
Dokumentumok
Örökség-Kultúra
Fejlesztések
Partnerek
Felugró ablak